Fællesrådet inviterer til møde tirsdag 24.nov kl 19.00-21.00

 OM UDVIKLINGEN I HOLME-HØJBJERG-SKÅDE

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.00 – 21.00
PÅ DIAKONHØJSKOLEN, LYSENG ALLE 15

Afftenens program er:

1. Orientering om status for undersøgelsen af Højbjerg biblioteks fremtidige placering: Lyseng Idrætscenter eller den nuværende på Oddervej?

2. Drøftelse af Lyseng kilens fremtidige anvendelse. Kan Lyseng kilen indrettes, så det kan bruges mere aktivt af beboerne, skolerne, Idrætscentret o.a.?

3. Orientering om Aarhus kommunes oplæg til Planstrategi og drøftelse af, hvordan vi bedst sikrer lokalområdets bemærkninger hertil. Aarhus kommune udsender i december et oplæg til Planstrategi. Vi skal komme med bemærkninger til kommunen inden udgangen af januar 2016. Vi vil gerne inddrage flere i arbejdet med bemærkninger til Planstrategien.

4. Orientering om diverse sager, som Aarhus kommune sender i høring i løbet af vinteren 2015/2016: Forslag til ændret busplan – Forslag til Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – Forslag til Letbanens etape 2.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
sign.
Carl Nielsen

læs mere på facebook –  https://www.facebook.com/8270hhs/

Og sidste nyt:
Blå hest/Blå hus  renoveres nu med nye nye blå beklædningsbrædder
og der skulle også snart komme nye vinduer i kunst-værkstæderne
ifølge lokale håndværkere, som dagligt arbejder her..

TJ-Heidesvej 1

Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270

Indkaldelse til Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270
Dato: Mandag 14. sep. 2015 kl 19.30
Sted: Heidesvej 3a – Fabrikken

Referatet fra Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Søren og Torben  (begge genopstiller)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuel

Se vedtægterne på adressen – www.heidesvej8270.dk

Der kan kun være ét medlem pr. husstand. 
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. 
Stemmeret forudsætter betalt kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel.

Kontingent for 2015-16 er 100 kr. pr. husstand, som betales ved generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen

Søren (Heidesvej 8), Bente (Heidesvej 2) og Torben (Heidesvej 1)

Lørdag 15.aug. 2015 – Sommer og vejfest på Heidesvej 14.30 –

Plan for dagen:

Kl. 10.00    Sættes teltet op udfor Værkstedet ved nr 5. (lige nr. op/ulige ned).
Borde og stole medbringer hver familie selv, og det stilles i teltet inden kl.. 18.30.

Kl. 14.30    Vi mødes ved teltet, og går sammen op på skolens boldbaner – hvis       vejret tillader det. I må gerne tage spil, bolde m.m. med.
Vi laver fælles kage-/frugtbord, så medbring noget til det
Drikkevarer medbringes til egen familie.

Kl. 18.30    Er vi klar til at grille. Hver familie medbringer mad og drikkevarer til eget forbrug.
Festudvalget sørger for pølser og brød til alle der har lyst til det.

Prisen for at deltage er igen i år kr. 70 pr. husstand.

OBS – Teltet bliver taget ned igen søndag kl. 10, og alle skal inden da have fjernet deres bord/stole, service m.v.

På glad gensyn fra Festudvalget:
Patricia og Marianne
Tilmelding og betaling til Marianne i nr. 3 SENEST d. 11.08.15

Vi medbringer (sæt 2 krydser, tak) :

Navn og vejnr.

Antal voksne:                                                           Grill:                        Grillstarter

Antal børn:                                     Bordpynt:                                             Boldtræ:                                                                           Fællessang:

Vejfesten 15. august  blev afholdt på Heidesvej 1 – i stedet for i et telt på selve Heidesvej – en fin løsning.

Vejret var meget regnfuldt lørdag den 15. august, og det blev derfor besluttet at undlade at sætte teltet op på Heidesvej og i stedet holde vejfesten inden døre på Heidesvej 1
Der var lagt op til at vi blev 12 voksne og 6 børn – men nogle meldte fra i sidste øjeblik
Men vi som deltog fik en – lidt anderledes oplevelse end vi plejer  i teltet – men dejlig mad og en hyggelig fælles sammenkomst i stuen på Heidesvej 1  og med adgang til Grill i garagen.
/TJ

Helhedsplan Lyseng – incl. Højbjerg Bibliotek

Tilkendegivelse fra Vejforeningen Heidesvej8270 vedr. Helhedsplan Lyseng

Til udvalgsmedlemmerne

Hermed tilkendegivelse vedr. Helhedsplan Lyseng som er til drøftelse på kulturudvalgets møde d 28.10.2014

Bestyrelsen bakker på vegne af Vejforeningen Heidesvej8270 op om Helhedsplan Lyseng i den udformning, den præsenteres her.
Det er et fornuftigt og gennemarbejdet projekt, som netop tager hensyn til  mange af de elementer, som anføres i den rapport fra Stanford University, som Bibliotek og Borgerservice baserer en del af sin faglige vurdering på. Der er stor gennemstrømning af mange borgergrupper, fin tilgængelighed og en fremragende placering stort set midt i området Holme, Højbjerg og Skåde.

Mange af lokalområdets interessenter er involveret i projektet , hvorfor det er sikret stor opbakning. 

Der er få trafikale udfordringer forbundet med projektet og man vil kunne komme dertil af lukket stisystem fra store dele af lokalområdet. Netop den voldsomme trafikintensitet på Oddervej har været et vægtigt argument fra borgernes side mod at etablere et nyt centerområde med bl.a. medborgerhus ved Oddervej, idet vi finder at den vurdering, som Trafik og Veje anlægger, i bedste fald er konservativ. Der tages så vidt vi kan se i denne vurdering heller ikke hensyn til de 250.000 besøgende som Moesgaard Museum bidrager med trafikalt.

Dog mener bestyrelsen ikke, at behovet for et nyt bibliotek – nu åbenbart fremover kaldet medborgerhus- er grundigt nok afdækket. (et behov, der er embedsmandsskabt/politikerskabt) Den brugerundersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2013 på Højbjerg Bibliotek, var nemlig ikke blandt unikke brugere, hvorfor grundlaget og resultatet af denne er stærkt kritisabelt og ikke kan begrunde en flytning fra de eksisterende lokaler. I øvrigt viste samme undersøgelse at mange af brugerne var godt tilfredse med de eksisterende forhold.

Bestyrelsen må samtidig med undren konstatere, at en privat investors projekt, som i juni 2013 blev mødt med næsten 2000 indsigelser fra borgerne i Højbjerg, stadigvæk er i spil, og at denne investor ( Claes Remien) også får foretræde på mødet. Vi antager, at dette projekt er det samme, som på kulturudvalgets møde d. 13.10.2014 fremlægges som muligt indenfor budgetrammen jf. Oversigt over økonomien i initiativer i politikudkast for Borgerservice og Biblioteker pkt.1.7 . Vi undrer os, over at et nyt bibliotek i Højbjerg kan holdes indenfor budgetrammen, idet projektet (Claes Remiens) står og falder med salget af den kommunale grund Oddervej 80 til investor uden forudgående offentligt udbud. Tilladelsen til dette er, som Henrik Traberg erkender i mail til undertegnede, givet på baggrund af en ansøgning til Statsforvaltningen fra oktober 2008, som indeholder en graverende fejl i bilagsmaterialet. Derfor  også bestyrelsens undren!

Venlig hilsen
Søren Wichmann Matthiessen
Heidesvej 8
8270 Højbjerg

Formand for Vejforeningen Heidesvej8270

Vejfest lørdag 16.aug 2014 Generalforsamling mandag 8.september – kl.19.30

Generalforsamlingen afholdes mandag 8.september 2014

God sommer
Torben, Heidesvej 1

Link

Debatten 12 maj viste, at der var flere som mente, at man fremover kunne fortsatte med at have bibliotek på det nuværende biblioteks placering, eller fandt en placering i Skåde Centret eller Lyseng.
Højbjerg Plads – storcentret – var der ikke fokus på mere.
læs mere på
Højbjergs Bibl. hjemmeside
>>
Man kan undre sig over at man ved trafikal vurdering 14. maj 2014 siger at der ikke vil ske en trafikal forværring ved at gennemføre Højbjerg Plads
– se “undersøgelsen” og kommenter gerne til tpj@tpj.dk
Torben, Heidesvej 1

Borgermøde 12. maj kl. 19 -22

Aarhus Kommune er i gang med at formulere en ny politik for Borgerservice og Biblioteker, som skal gælde for 2015 og fire år frem.

Derfor inviterer kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og Kulturudvalget [Steen B. Andersen (S) Formand, Peder Udengaard (S) Næstformand, Theresa Blegvad (V), Jette Jensen (EL), Esben L. Kullberg (S, Knud N. Mathiesen (DF), Hans Skou (V)] her i foråret 2014 til fem borgermøder fordelt på forskellige lokalområder i kommunen. Et af disse er i Højbjerg
mandag den 12. maj kl. 19-22.
Af pladsmæssige årsager afholdes mødet på Diakonhøjskolen (salen), Lyseng Allé 15.
Borgermøderne skal give input til arbejdet med den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker og er en mulighed for lokalt at drøfte med politikere og embedsmænd, hvordan du synes borgerservice og bibliotekstilbuddet skal være i Højbjerg.

Se venligst link til mødet 12.maj på www.hoejbjergsfremtid.dk

19.aug Møde med repræsentanter for Fællesrådet

Et  konstuktivt og informativt møde

Søren Wichmann og Torben Jensen fra Vejforeningen Heidesvej og
Pernille Kallehave fra vejforeningen Elverdalsvej (Øst) havde  et meget konstruktivt møde med Fællesrådet ved Egon Poulsen, Ole Jean Nielsen og John Jensen (Alboa).

Der blev udvekslet synspunkter/informationer  om det fremtidige behov og udvikling af det nuværende Højbjerg Bibliotek med Borgersevice og et evt. fremtidigt  Medborgerhus.

Der blev peget  på andre mere oplagte placeringsmuligheder end dem som har været fremme i oplæg fra Kommnunen og Remien i foråret.
Også flere politikere har undervejs peget på andre muligheder f.eks. i den tidligere Amtsgård og i Skådecentret.  Begge steder er der ledig kapacitet nok til at rumme bibliotek-borgerservice og medborgerhus.

Begge placeringer mindsker mange af de ulemper, der har  været  peget  på i forbindelse høringen af Højbjerg Storcenter Projektet. Der er bedre trafikale forhold, flere buslinier m.m.
Der er også allerede udarbejdet  skitser, som viser nopgle af de muligheder, som er her. Så man opfordres til at undersøge mulighederne – også de økonomiske – af sådanne placeringer.
Der blev også nævnt andre muligheder, men ikke foretaget  en nærmere drøftelse af disse.

Fællesrådet fremkom under  mødet med tanker, som lå i forlængelse af de ting som borgergrupperne fremførte under Høringsfasen i foråret, og som er formidlet på bl.a. www.hoejbjergsfremtid.dk og den tilhørende facebook-side
/TJ